Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība
en
lv

Izmeklēšana
Izmeklēšana, detektīvdarbība

SECCREDO ir plaša un starptautiska pieredze, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus korporatīvajā vidē, kas saistīti ar nodarījumu un incidentu izmeklēšanu. SECCREDO sniedz atbalstu Klientiem, piemēram, krāpšanu, draudu vai citu noziedzīgu nodarījumu gadījumos.

Nepieciešamības gadījumā SECCREDO uzdevuma izpildē iesaista konsultantus, kas saņēmuši Detektīvdarbības sertifikātus (atbilstoši noteiktās valsts prasībām). Sniedzot atbalstu Klientam var tikt iesaistītas visas SECCREDO kompetences – krīžu situāciju atbalsts, izlūkošanas un informācijas drošības jomās.

Aktīvu identificēšana un atgūšana

Nereti izmeklēšanas pakalpojumu ietvaros SECCREDO resursi tiek izmantoti aktīvu identificēšanai dažādās jurisdikcijās. Bieži šādos uzdevumos iegūtā informācija tiek izmantota tiesu procesos.

Pārstāvniecība valsts institūcijās

Sniedzot atbalstu Klientu organizācijām, gadījumos, kad tās ir saskārušās ar noziedzīgu nodarījumu, SECCREDO var nodrošināt kompetentu Klienta pārstāvniecību tiesībaizsardzības un citās valsts institūcijās. SECCREDO konsultanti ir guvuši plašu pieredzi gan valsts, tiesībaizsardzības sektorā, gan arī korporatīvajā vidē.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

SECCREDO pieejamie resursi ļauj palīdzēt uzņēmumiem atklāt, kā viltotie produkti tiek ražoti, eksportēti un realizēti. SECCREDO partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj izmeklēt neregularitātes bīstamās un sarežģītās vidēs. Lai izmeklētu un novērstu viltoto preču tirdzniecību, izmeklēšanas bieži tiek veiktas sadarbībā ar vietējām tiesībaizsardzības iestādēm.

Būtiski:

Par informācijas apkopošanu starp Klientu un SECCREDO tiek noslēgts Līgums, kurā tiek atrunāti datu apstrādes juridiskie pamati, SECCREDO pienākumi un atbildības atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības un citām prasībām, ievērojot, ka SECCREDO pilda datu apstrādes operatora lomu.

Visās savās darbībās SECCREDO ievēro attiecīgās valsts likumdošanu, kā arī starptautiskos regulējošos normatīvus.

SECCREDO starptautiskais partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj veikt padziļinātās pārbaudes praktiski jebkurā ekonomiski aktīvā pasaules reģionā. Detalizēta konsultatīvo pakalpojumu piedāvājuma saņemšanai par padziļinātās pārbaudes veikšanu, lūdzu sazinieties ar SECCREDO.