Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība
en
lv

Risku vadība
Auditi

SECCREDO prakse liecina, ka visbiežāk labākais veids uzņēmuma risku vadības izvērtējuma veikšanai ir audits vai objektīvs situācijas izvērtējums. SECCREDO lieto elastīgu pieeju, kopā ar Klientu izstrādājot un piedāvājot Risku vadības auditus noteiktā dziļuma pakāpē un fokusējot uzdevumu uz identificētām riska zonām. Risku vadības audita rezultāts ir SECCREDO sagatavota atskaite, kas ietver arī secinājumus un rekomendācijas. Nepieciešamības gadījumā, pēc audita, SECCREDO sniedz tālākus konsultatīvos pakalpojumus konstatēto apdraudējumu vai trūkumu novēršanai un risku mazināšanai.

Vispārējās drošības audits – standartizēts uzņēmuma risku vadības izvērtējums, kas parasti tiek veikts divos galvenajos etapos:

- Sākotnējais izvērtējums, kura ietvaros notiek informācijas apkopošana Klienta organizācijā; Etaps visbiežāk ietver intervijas ar vadību, informācijas apkopošana par uzņēmuma darbību, drošības incidentiem, apdraudējumiem, riskiem un iekšējo dokumentāciju.

- Identificēto riska jomu un faktoru izvērtējums.
SECCREDO audita rezultāts ir audita atskaite un prezentācija, kas ietver secinājumus un rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai.

Informācijas drošības audits - Termins Informācijas drošība attiecas uz procesiem un metodēm, kas tiek izstrādātas un īstenotas, lai aizsargātu drukātu, elektronisku vai cita veida konfidenciālu, privātu vai slepenu informāciju, kā arī datus no nesankcionētas piekļuves, lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, izpaušanas, iznīcināšanas, labošanas vai sabojāšanas.

Informācijas drošības audits ietver apstākļu izvērtēšanu, secinājumu un rekomendāciju sagatavošanu saistībā ar informācijas drošību Klienta organizācijā vai, piemēram, norādītajās telpās vai struktūrvienībā.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības audits - Ugunsdrošības auditu veic SECCREDO konsultants/speciālists ārkārtas situāciju un ugunsdrošības jautājumos. Audita mērķis ir pārbaudīt uzņēmumā esošās ugunsdrošības dokumentācijas, telpu un ugunsdzēsības aprīkojuma atbilstību Latvijas Republikas Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma prasībām, kā arī izvērtēt uzņēmuma gatavību rīcībai ārkārtas situācijās.

Pēc audita veikšanas Klients saņem SECCREDO speciālista vērtējumu par ugunsdrošības situāciju objektā, kā arī tiek sniegti ieteikumi ugunsdrošības situācijas uzlabošanai.

Mācības un semināri

Būtisks un neatsverams risku vadības aspekts ir personāla apmācība. Tas ietver gan vadības līmeņa darbiniekus, gan personālu, kas strādā ar Klientiem vai uzsāk darbu Klienta organizācijā. SECCREDO ir plaša pieredze un kvalificēts personāls dažādu ar vispārējo drošību, riskiem un krīžu vadību saistītu apmācību programmu izstrādē un mācību vadīšanā. SECCREDO veic gan attiecīgo programmu izstrādi, risinājumu veidošanu apmācībai e-vidē, kā arī personāla apmācību lekcijās.

Informācijas drošība un tehnoloģiskais atbalsts

SECCREDO saviem Klientiem sniedz dažādus specializētus ar informācijas drošību un specifisku IT drošības tehnoloģiskā atbalsta pakalpojumus. SECCREDO starptautiskais partnerorganizāciju tīkls, nepieciešamības gadījumā ļauj piesaistīt Ziemeļeiropā un Rietumeiropā atzītu speciālistu kompetenci.